} -->

Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë mund ta kontaktoni përmes:

 

Telefonit: 038-240-230-100,

E hënë – E premte

Prej 08:00 deri 16:00

 

E-mail adresa: 

info@nlbprishtina-kos.com


Call Center dhe Shërbimi për Klientë

 

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, klientët duhet të thërrasin në numrin 038-240-230-100 dhe 038-744-100, ose nepermjet email-it callcenter@nlbprishtina-kos.com, ndërkaq për sygjerime apo ankesa mund të na thirrni në numrat e mësipërm apo të na shkruani në email adresën sherbimiperkliente@nlbprishtina-kos.com

NLB E-Klik (E-Banking)

 

E-klik është një prej shërbimeve më të reja që ju mundëson kryerjen e shërbimeve bankare nga cilido vend që ka qasje në internet si p.sh. nga zyra, shtëpia etj. Duke marrë parasysh kohën e limituar për shkak të obligimeve të ndryshme ditore, E-Klik është mënyra më e mirë për të evituar vizitat e përditshme në lokalet e bankës, ngase siç është e cekur më lartë, shumë shërbime mund t'i kryeni përmes qasjes në internet.

E- klik ju mundëson:

  • Qasje në llogarinë tuaj bankare në çdo kohë dhe prej çdo vendi;
  • Kryerjen e transaksioneve të ndryshme lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare;
  • Kryerjen e obligimeve të ndryshme si pagesat për rrymë, ujë, telefon pa provizion;
  • Përmbledhjen dhe shtypjen e të gjitha transaksioneve që i keni kryer;
  • Të aplikoni ONLINE për kredi.
  • Të verifikoni dhe paguani borxhin e kartelave.

Për informata më të hollësishme mund ta vizitoni web faqen tonë www.nlbprishtina-kos.com, ndërsa për aplikim mund të drejtoheni në degën më të afërt të NLB Prishtina.

Produkti - shërbimi Kompensimi
Personat fizik dhe personat juridik
Hapja e llogarisë Pa pagesë
Tokeni 20 EUR
Tokeni i ridhënë në rast të humbjes / dëmtimit 20 EUR

Rihapja e llogarisë (riaktivizim) në rast bllokimi të Token-it
3.00 EUR
Pagesat interne Pa pagesë
Pagesat ndërbankare 0.80 EUR
Pagesat ndërkombëtare Sipas tarifave në fuqi
Xhiro pagesat Pa pagesë
Mirëmbajtja mujore 1 EUR
E- Klik Pako e Limituar ( Web pako) për persona fizik dhe për persona juridik
Hapja e llogarisë Pa pagesë
Rihapja/zhbllokimi i llogarisë 3 EUR
Mirëmbajtja mujore 1 EUR