} -->

Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë mund ta kontaktoni përmes:

 

Telefonit: 038-240-230-100,

E hënë – E premte

Prej 08:00 deri 16:00

 

E-mail adresa: 

info@nlbprishtina-kos.com


Call Center dhe Shërbimi për Klientë

 

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, klientët duhet të thërrasin në numrin 038-240-230-100 dhe 038-744-100, ose nepermjet email-it callcenter@nlbprishtina-kos.com, ndërkaq për sygjerime apo ankesa mund të na thirrni në numrat e mësipërm apo të na shkruani në email adresën sherbimiperkliente@nlbprishtina-kos.com

Vende pune

Konkurs - Zyrtar i lartë për punë juridike në Shërbimin për Punë Juridike

;">Aplikacioni mund të shkarkohet këtu;">Aplikacioni mund të shkarkohet këtu;">Aplikacioni mund të shkarkohet këtu

NLB Prishtina sh. a., me seli në Prishtinë shpall

KONKURS I JASHTËM

Për zgjedhjen e kandidatit për këtë vend pune:

Zyrtar i lartë për punë juridike në Shërbimin për Punë Juridike

Përpos kushteve të përgjithshme kandidati i cili konkurron duhet t’i plotësojë edhe këto kushte të veçanta:

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universiteti në fushën e drejtësisë;
 • Së paku 3 vite përvojë pune,
 • Të ketë të përfunduar provimin e jurisprudencës;
 • Njohje e mirë e legjislacionit në Kosovë;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • T’i njohë gjuhët zyrtare në Kosovë dhe njëkohësisht e obligueshme njohja e gjuhës angleze;
 • Njohuri të avancuara të Microsoft Office.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

Përpilon propozime për përmbarim, padi, ankesa e parashtresa të ndryshme të nevojshme për mbrojtjen e interesave të Bankës në të gjitha procedurat e caktuara ligjore;

 • Përpilon kontrata dhe anekse për nevojat e Bankës;
 • Mbanë evidencën mbi propozimet për përmbarim dhe paditë e paraqitura kundër klientëve të vonuar për kthim të produkteve të ndryshme bankare në të gjitha gjykatat;
 • Mbanë evidencën mbi kallëzimet penale për klientët që e kanë dëmtuar Bankën me çfarëdo veprimi që paraqet edhe vepër penale;
 • Përfaqëson Bankën me autorizim në gjykata, organe të tjera të jurisprudencës dhe organe administrative e shtetërore;
 • Përcjellë dispozitat ligjore, posaçërisht ato nga lëmi kreditore-monetare dhe bankare dhe jep mendime e këshilla juridike;
 • Mbanë evidencën mbi kallëzimet penale të paraqitura në prokurori, që i ka përpiluar vetë;
 • Përpilon rregullore të ndryshme, vetëm apo në bashkëpunim me të punësuarit e tjerë të Bankës, si anëtarë i ndonjë grupi punues;
 • Ndihmon drejtorin e Shërbimit për hartim të raportit të punës dhe planit vjetor të punës të Shërbimit, si pjesë përbërëse e planit afarist të Bankës;
 • Sipas urdhrit të drejtorit të Shërbimit kryen edhe punët të tjera nga fushëveprimi i vendit të tij të punës dhe të Shërbimit dhe që janë caktuar me akte të ndryshme të Bankës.

Aplikacioni mund të shkarkohet nga faqja zyrtare e Bankës. Aplikacioni i plotësuar duhet të dorëzohet në lokalet e NLB Prishtina sh. a., në Prishtinë, rruga “Kosta Novakoviq” pn, në Arkivin e Bankës, ose përmes postës elektronike Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript për ta parë , deri më datën 19.12.2014.

Bashkë me aplikacionin i cili duhet të jetë i nënshkruar nga kandidati duhet të paraqiten edhe këto dokumente: kopja e diplomës, dëshmi mbi përvojën e punës, dëshmi për kryerjen e provimit të jurisprudencës dhe letër motivimi. Dokumentet pranohen vetëm në kopje, ngase ato nuk i kthehen kandidatit.

;">Aplikacioni mund të shkarkohet këtu

Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 19.12.2014, mund të refuzohet. Për shkak të numrit të madh të kërkesave që mund të jenë, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 -