} -->

Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë mund ta kontaktoni përmes:

Telefonit: 038 744 111,

E hënë – E premte

Prej 08:00 deri 16:00

E-mail adresa: 

info@nlbprishtina-kos.com


Vërejtje !!!

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, klientët duhet të thërrasin në numrin
038-240-230-100.

Vende pune

Konkurs - Drejtor i Sektorit për Kartela dhe E-banking

NLB Prishtina sh. a., me seli në Prishtinë shpall

KONKURS

Për zgjedhjen e kandidatit për këtë vend pune:

1. Drejtor i Sektorit për Kartela dhe E-banking (një pozitë)

Përpos kushteve të përgjithshme kandidati duhet t’i plotësoj edhe këto kushte të veçanta:

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Obligohet përgatitja universitare ( drejtimi Elektroteknik, Programim, Ekonomik, Menaxhment),
 • Obligohet të ketë së paku 3 vjet përvojë pune në lëmin e biznesit me kartela të pagesave,
 • Obligohet të këtë përvojë pune në pozita udhëheqëse, sidomos në lëmin e kartelave,
 • Preferohet që të njoh biznesin e bankës në përgjithësi, me theks të veçantë biznesin me kartela,
 • Preferohet të ketë trajnime në Visa dhe Mastercard,
 • Aftësi të mira komunikuese,
 • Shkathtësi kompjuterike,
 • Preferohet njohja e gjuhës angleze,

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Përgjegjës për respektimin politikave dhe procedurave të biznesit me Kartela dhe E-banking,
 • Përgatit planin vjetor të aktiviteteve te Sektorit te Kartelave dhe E-banking,
 • Analiza e detyrimeve dhe menaxhimi i bashkëpunimit me kompanitë Visa dhe Master,
 • Mbikëqyrja dhe menaxhimi i punëve ditore që zhvillohen në kuadër të Sektorit,
 • Menaxhimi dhe mbikëqyrja e përgatitjes dhe raporteve financiare të Sektorit të kartelave,
 • Analiza dhe menaxhimi i produkteve në kuadër të sektorit të kartelave dhe E- banking,
 • Koordinimi me divizionin e teknologjisë së informacionit dhe divizione tjera për zgjidhjen e problemeve që paraqiten gjatë punës me sistem, konkretisht problemet me CMS,
 • Organizmi dhe mbajtja e trajnimeve të ndryshme që kanë të bëjnë me sektorin e kartelave dhe E-banking si dhe stafin e shitjes së kartelave nëpër filiale,
 • Kryen punë dhe detyra tjera nga fushëveprimi i vendit të punës që i jepen nga udhëheqësi i drejtpërdrejt.

Aplikacioni mund të shkarkohet nga WEB faqja zyrtare e Bankës.

Aplikacioni i plotësuar duhet të dorëzohet në lokalet e NLB Prishtina sh. a., në Prishtinë, rruga “Kosta Novakoviq” pn, në Arkivin e Bankës, si dhe nëpërmjet postës elektronike dhe atë në adresën: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript për ta parë , deri më datën 21 Prill 2014.

Bashkë me aplikacionin duhet të paraqiten edhe këto dokumente: kopja e diplomës, kopjet e dokumenteve tjera të cilat dëshmojnë se kandidati i plotëson kushtet për kryerjen e punëve dhe detyrave të punës, dëshmi mbi përvojën e punës dhe letër motivimi. Dokumentet pranohen vetëm në kopje, ngase ato nuk i kthehen kandidatit.

Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 21 Prill 2014 nuk do të shqyrtohet.