} -->

Call Center dhe Shërbimi për Klientë

 

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, klientët duhet të thërrasin në numrin 038-240-230-100 dhe 038-744-100, ose nepermjet email-it callcenter@nlbprishtina-kos.com, ndërkaq për sygjerime apo ankesa mund të na thirrni në numrat e mësipërm apo të na shkruani në email adresën sherbimiperkliente@nlbprishtina-kos.com

Mbrojtja e të dhënave personale

Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë mund ta kontaktoni përmes:

Telefonit: 038-240-230-100,

E hënë – E premte

Prej 08:00 deri 16:00

E-mail adresa: 

info@nlbprishtina-kos.com

Vende pune

Auditor i brendshëm i lartë në Sektorin për Auditim të Brendshëm

Përpos kushteve të përgjithshme kandidati i cili konkurron duhet t’i plotësojë edhe këto kushte të veçanta:


KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare në lëmin e ekonomisë, financave, kontabilitetit, administrimit të biznesit ose lëmi të ngjajshme;
 • Obligohet përvojë pune në shërbimet bankare së paku 3 vjet;
 • Njohuri të mirë të proceseve në bankë dhe financave;
 • Aftësi të mira komunikuese;
 • Shkathtësi kompjuterike;
 • Njohja e obligueshme e gjuhës Angleze.

 

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Njohës i mirë i çështjeve në fushën e caktuar që auditon;
 • Raportimet mujore për implementimin e detyrave të planifikuara;
 • Përgatitjen e programit te auditimit;
 • Implementimin e procedurave të auditimit në linjë me metodologjinë e aprovuar;
 • Konsultimin me Drejtorin e Sektorit te auditimit brendshëm lidhur me procedurat e detajuara- para fillimit të auditimit;
 • Të sigurohet se qëllimet e auditimit janë kuptuar;
 • Raportimin tek Drejtori i Sektorit auditimit brendshëm për implementimin e auditimit dhe kohën e shfrytëzuar gjatë auditimit;
 • Konsultimin me anëtaret e ekipit lidhur me përfshirjen e materialeve të punës në dosjen e auditimit;
 • Rishikimin e punës së auditorëve tjerë ( nëse është e nevojshme);
 • Kryerja e punëve dhe detyrave të tjera sipas urdhrit të udhëheqësit më të lartë.

Aplikacioni mund të plotësohet online në web faqen e Bankës www.nlbprishtina-kos.com, ose mund të dorëzohet i plotësuar në lokalet e NLB Prishtina sh. a., në Prishtinë, rruga “Kosta Novakoviq” pn, në Arkivin e Bankës, deri më datën 7 maj 2015.

Bashkë me aplikacionin duhet të paraqiten edhe këto dokumente: kopja e diplomës, dëshmi mbi përvojën e punës dhe letër motivimi. Dokumentet pranohen vetëm në kopje, ngase ato nuk i kthehen kandidatit.

Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 7 maj 2015 mund të refuzohet. Për shkak të numrit të madh të kërkesave që mund të jenë, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

e - bankingu

ico-nlb klik

Vizitkarta

nlblogo-vc

Rr.Kosta Novakoviq p.n.
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
T:+381 38 240 230 100
E:info@nlbprishtina-kos.com

IBAN KOnvertuesi

IBAN Konvertuesi

Ju informojmë se duke filluar nga data 1 shkurt 2015 standardi IBAN (International Bank Account Number/ Numri ndërkombëtar i llogarisë bankare,) do të fillon të zbatohet në Republikën e Kosovës.

Standardi IBAN do të aplikohet vetëm për pagesat ndërkombëtare.

Aplikimi i IBAN-it do të përmirësojë efikasitetin dhe cilësinë e realizimit te transfereve ndërkombëtare.

Luteni të kontaktoni Degën më të afërt të bankës për gjenerimin e IBAN-it të llogarisë tuaj dhe SWIFT Kodin e bankës ose të vizitoni faqen tonë të internetit, ku për lehtësimin tuaj mund të gjeni IBAN konvertuesin.

nlb-logo-190-r