} -->

Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë mund ta kontaktoni përmes:

 

Telefonit: 038-240-230-100,

E hënë – E premte

Prej 08:00 deri 16:00

 

E-mail adresa: 

info@nlbprishtina-kos.com


Call Center dhe Shërbimi për Klientë

 

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, klientët duhet të thërrasin në numrin 038-240-230-100 dhe 038-744-100, ose nepermjet email-it callcenter@nlbprishtina-kos.com, ndërkaq për sygjerime apo ankesa mund të na thirrni në numrat e mësipërm apo të na shkruani në email adresën sherbimiperkliente@nlbprishtina-kos.com

Vende pune

Konkurs i Jashtëm - Drejtor në Shërbimin për Punë Juridike

NLB Prishtina sh. a., me seli në Prishtinë shpall

KONKURS I JASHTËM

Për zgjedhjen e kandidatit për këtë vend pune:

Drejtor në Shërbimin për Punë Juridike

Përpos kushteve të përgjithshme kandidati i cili konkurron duhet t’i plotësojë edhe këto kushte të veçanta:

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universiteti në fushën e drejtësisë;
 • Së paku 3 vite përvojë pune në pozita udhëheqëse;
 • Njohje e mirë e legjislacionit në Kosovë;
 • Aftësi të dëshmuara në udhëheqje dhe menaxhim si dhe shkathtësi në ndërtim të ekipit;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • T’i njohë gjuhët zyrtare në Kosovë dhe njëkohësisht e obligueshme njohja e gjuhës angleze;
 • Njohuri të avancuara të Microsoft Office.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Siguron hartimin dhe menaxhimin e planeve të punës, detyrave të Shërbimit në mënyrë efikase dhe efektive, bazuar në rregullat dhe procedurat ligjore;
 • Udhëheqë me Shërbimin për Punë Juridike të NLB Prishtina;
 • Organizon punën e Shërbimit;
 • Përfaqëson Bankën me autorizim në gjykata, organe të tjera të jurisprudencës dhe organe administrative e shtetërore;
 • Përcjellë dispozitat ligjore, posaçërisht ato nga lëmi kreditore-monetare dhe bankare dhe jep mendime e këshilla juridike;
 • Përgatitë projektet e akteve të përgjithshme dhe akteve të tjera të Bankës, përcjellë dhe harmonizon ato me dispozitat ligjore në bashkëpunim me udhëheqësit apo të punësuarit e njësive të tjera të Bankës;
 • Përpilon propozime për përmbarim, padi, ankesa e parashtresa të ndryshme të nevojshme për mbrojtjen e interesave të Bankës në të gjitha procedurat e caktuara ligjore;
 • Mbanë evidencën mbi propozimet për përmbarim dhe paditë e paraqitura kundër klientëve të vonuar për kthim të produkteve të ndryshme bankare në të gjitha gjykatat;
 • Analizon dhe jep mendim profesional për kontratat që i propozohen Bankës për t’i lidhur;
 • Përcjellë punën, kualitetin e punës dhe disiplinën e secilit të punësuar të Shërbimit;
 • Raporton për çështje të caktuara nga fushëveprimi i Shërbimit me kërkesë të Bordit Udhëheqës të Bankës dhe Drejtorit të Kabinetit të Bankës;
 • I këshillon dhe këshillohet me juristët e tjerë të Shërbimit për problemet e ndryshme juridike dhe për lëndët më të komplikuara juridike;
 • Përgjegjës për vlerësimin periodik të kryerjes së punës për të punësuarit në kuadër të Shërbimit;
 • Kryen edhe punë të tjera nga fushëveprimi i Shërbimit që mund të jenë të caktuara me akte të përgjithshme të Bankës dhe me urdhër të Bordit Udhëheqës të Bankës dhe Drejtorit të Kabinetit.

Aplikacioni mund të shkarkohet nga faqja zyrtare e Bankës. Aplikacioni i plotësuar duhet të dorëzohet në lokalet e NLB Prishtina sh. a., në Prishtinë, rruga “Kosta Novakoviq” pn, në Arkivin e Bankës, ose përmes postës elektronike Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript për ta parë , deri më datën 28 nëntor 2014.

Bashkë me aplikacionin i cili duhet të jetë i nënshkruar nga kandidati duhet të paraqiten edhe këto dokumente: kopja e diplomës, dëshmi mbi përvojën e punës, dëshmi për kryerjen e provimit të jurisprudencës dhe letër motivimi. Dokumentet pranohen vetëm në kopje, ngase ato nuk i kthehen kandidatit.

Aplikacioni mund të shkarkohet këtu.

Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 28 nëntor 2014, mund të refuzohet. Për shkak të numrit të madh të kërkesave që mund të jenë, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.