} -->

Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë mund ta kontaktoni përmes:

Telefonit: 038 744 000,

E hënë – E premte

Prej 08:00 deri 16:00

E-mail adresa: 

info@nlbprishtina-kos.com


Call Center dhe Shërbimi për Klientë

 

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, klientët duhet të thërrasin në numrin 038-240-230-100 dhe 038-744-100, ose nepermjet email-it callcenter@nlbprishtina-kos.com, ndërkaq për sygjerime apo ankesa mund të na thirrni në numrat e mësipërm apo të na shkruani në email adresën sherbimiperkliente@nlbprishtina-kos.com

Vende pune

Drejtor në Shërbimin për Punë Juridike

Përpos kushteve të përgjithshme kandidati i cili konkurron duhet t’i plotësojë edhe këto kushte të veçanta:

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universiteti në fushën e drejtësisë;
 • Së paku 5 vite përvojë pune në pozita udhëheqëse;
 • Të ketë të përfunduar provimin e jurisprudencës;
 • Njohje e mirë e legjislacionit në Kosovë;
 • Aftësi të dëshmuara në udhëheqje dhe menaxhim si dhe shkathtësi në ndërtim të ekipit;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • T’i njohë gjuhët zyrtare në Kosovë dhe njëkohësisht e obligueshme njohja e gjuhës angleze;
 • Njohuri të avancuara të Microsoft Office.
 • PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Siguron hartimin dhe menaxhimin e planeve të punës, detyrave të Shërbimit në mënyrë efikase dhe efektive, bazuar në rregullat dhe procedurat ligjore;
 • Udhëheqë me Shërbimin për Punë Juridike të NLB Prishtina;
 • Organizon punën e Shërbimit;
 • Përfaqëson Bankën me autorizim në gjykata, organe të tjera të jurisprudencës dhe organe administrative e shtetërore;
 • Përcjellë dispozitat ligjore, posaçërisht ato nga lëmi kreditore-monetare dhe bankare dhe jep mendime e këshilla juridike;
 • Përgatitë projektet e akteve të përgjithshme dhe akteve të tjera të Bankës, përcjellë dhe harmonizon ato me dispozitat ligjore në bashkëpunim me udhëheqësit apo të punësuarit e njësive të tjera të Bankës;
 • Përpilon propozime për përmbarim, padi, ankesa e parashtresa të ndryshme të nevojshme për mbrojtjen e interesave të Bankës në të gjitha procedurat e caktuara ligjore;
 • Mbanë evidencën mbi propozimet për përmbarim dhe paditë e paraqitura kundër klientëve të vonuar për kthim të produkteve të ndryshme bankare në të gjitha gjykatat;
 • Analizon dhe jep mendim profesional për kontratat që i propozohen Bankës për t’i lidhur;
 • Përcjellë punën, kualitetin e punës dhe disiplinën e secilit të punësuar të Shërbimit;
 • Raporton për çështje të caktuara nga fushëveprimi i Shërbimit me kërkesë të Bordit
 • Udhëheqës të Bankës dhe Drejtorit të Kabinetit të Bankës;
 • I këshillon dhe këshillohet me juristët e tjerë të Shërbimit për problemet e ndryshme juridike dhe për lëndët më të komplikuara juridike;
 • Përgjegjës për vlerësimin periodik të kryerjes së punës për të punësuarit në kuadër të Shërbimit;
 • Kryen edhe punë të tjera nga fushëveprimi i Shërbimit që mund të jenë të caktuara me akte të përgjithshme të Bankës dhe me urdhër të Bordit Udhëheqës të Bankës dhe Drejtorit të Kabinetit.
 • Aplikacioni mund të shkarkohet nga faqja zyrtare e Bankës. Aplikacioni i plotësuar duhet të dorëzohet në lokalet e NLB Prishtina sh. a., në Prishtinë, rruga “Kosta Novakoviq” pn, në Arkivin e Bankës, ose përmes postës elektronike Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript për ta parë , deri më datën 10 nëntor 2014.

  Bashkë me aplikacionin i cili duhet të jetë i nënshkruar nga kandidati duhet të paraqiten edhe këto dokumente: kopja e diplomës, dëshmi mbi përvojën e punës, dëshmi për kryerjen e provimit të jurisprudencës dhe letër motivimi. Dokumentet pranohen vetëm në kopje, ngase ato nuk i kthehen kandidatit.

  Aplikacioni mund të shkarkohet këtu.

  Aplikacioni i pakompletuar dhe i paraqitur pas datës 10 nëntor 2014, mund të refuzohet. Për shkak të numrit të madh të kërkesave që mund të jenë, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.