} -->

Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë mund ta kontaktoni përmes:

 

Telefonit: 038-240-230-100,

E hënë – E premte

Prej 08:00 deri 16:00

 

E-mail adresa: 

info@nlbprishtina-kos.com


Call Center dhe Shërbimi për Klientë

 

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, klientët duhet të thërrasin në numrin 038-240-230-100 dhe 038-744-100, ose nepermjet email-it callcenter@nlbprishtina-kos.com, ndërkaq për sygjerime apo ankesa mund të na thirrni në numrat e mësipërm apo të na shkruani në email adresën sherbimiperkliente@nlbprishtina-kos.com

Ankand publik

I. Njoftohën subjektet e interesuara se Gjykata Komunale në Ferizaj, me konkluzën mbi shitjen publike, E.nr. 974/09, respektivisht (E.nr. 1586/11) të datës 06/02/2012, ka caktuar shitjen publike të paluejtshmerise se debitorit “Galanteria e Betonit” me seli ne fshatin Babush i Ri, Komuna e Ferizajit, qe perfaqesohet nga Mufail Hoxha, nga fshati Sllatine, Komuna e Vitise.
Paluejtshmeria qe do te shitet eshte ngastra kadastrale  nr. 77, në vendin e quajtur “Fshat”, në sipërfaqe prej 4.130 m2, me kulture bujqesore e regjistruar ne Certifikaten pronesore nr. 342, ZK-Babush, ne emer te debitorit Mufail Hoxha.

Ankandi per shitjen e pare publike do te mbahet me daten 09/03/2012, ne orën 10,00 ne Gjykatën Komunale në Ferizaj ne zyren nr.1.

Cmimi fillestar i shitjes eshte: €62,322.00

Ofertuesi eshtë i detyruar që para fillimit të ankandit të depozitojne në këtë gjykatë  shumën prej €5.000.

Ofertuesve, oferta e të cilëve nuk është pranuar do të ju këthehet depoziti menjëherë pas përfundimit të ankandit publik.

Ky konkluzion mbi shitjen, shpallet ne tabelen e shpalljeve të Gjykatës Komunale ne Ferizaj dhe ne shtypin ditor.