} -->

Zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në bankë mund ta kontaktoni përmes:

Telefonit: 038 744 000,

E hënë – E premte

Prej 08:00 deri 16:00

E-mail adresa: 

info@nlbprishtina-kos.com


Vërejtje !!!

Në rast të humbjes apo vjedhjes së kartelës, klientët duhet të thërrasin në numrin
038-240-230-100.

Ankand publik

I. Njoftohën subjektet e interesuara se Gjykata Komunale në Ferizaj, me konkluzën mbi shitjen publike, E.nr. 974/09, respektivisht (E.nr. 1586/11) të datës 06/02/2012, ka caktuar shitjen publike të paluejtshmerise se debitorit “Galanteria e Betonit” me seli ne fshatin Babush i Ri, Komuna e Ferizajit, qe perfaqesohet nga Mufail Hoxha, nga fshati Sllatine, Komuna e Vitise.
Paluejtshmeria qe do te shitet eshte ngastra kadastrale  nr. 77, në vendin e quajtur “Fshat”, në sipërfaqe prej 4.130 m2, me kulture bujqesore e regjistruar ne Certifikaten pronesore nr. 342, ZK-Babush, ne emer te debitorit Mufail Hoxha.

Ankandi per shitjen e pare publike do te mbahet me daten 09/03/2012, ne orën 10,00 ne Gjykatën Komunale në Ferizaj ne zyren nr.1.

Cmimi fillestar i shitjes eshte: €62,322.00

Ofertuesi eshtë i detyruar që para fillimit të ankandit të depozitojne në këtë gjykatë  shumën prej €5.000.

Ofertuesve, oferta e të cilëve nuk është pranuar do të ju këthehet depoziti menjëherë pas përfundimit të ankandit publik.

Ky konkluzion mbi shitjen, shpallet ne tabelen e shpalljeve të Gjykatës Komunale ne Ferizaj dhe ne shtypin ditor.

e - bankingu

ico-nlb klik

Vizitkarta

nlblogo-vc

Rr.Kosta Novakoviq p.n.
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
T:+381 38 240230 ext. 000
E:info@nlbprishtina-kos.com

Aktuale

posteri-Kredi-www-left

posteri-Pako-www-left